SLUŽBYÚžitkové vzory

Čo je to úžitkový vzor

Úžitkovým vzorom sa chránia technické riešenia podobne ako sa patentom chránia vynálezy. Úžitkový vzor sa niekedy prezýva ako „malý patent“, pretože sa ním dajú chrániť podobné technické predmety ako patentom, ale zápis úžitkového vzoru je oproti patentovému konaniu rýchlejší a maximálna platnosť úžitkového vzoru je len 10 rokov. Patentová ochrana existuje v takmer každom štáte, ale ochrana úžitkovým vzorom je doplnkovým inštitútom, ktorý funguje len v niektorých štátoch a aj medzi nimi sú podstatné rozdiely hmotného aj procesného práva.

Úžitkový vzor poskytuje jeho majiteľovi výlučné práva na využitie technického riešenia na príslušnom území. Monopolné postavenie majiteľa úžitkového vzoru štát podporuje rovnakými právnymi prostriedkami na vymáhanie ako pri patente – prostredníctvom súdov, colných orgánov alebo aj orgánov činných v trestnom konaní.

Čo sa dá a čo nedá chrániť úžitkovým vzorom

Úžitkovým vzorom sa zvyčajne chránia zariadenia, systémy, zapojenia, technologické postupy a metódy, výrobky. Podobne ako pri patentoch sa úžitkovým vzorom nedajú chrániť objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, pravidlá vykonávania duševnej činnosti, terapeutické spôsoby liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a obchodné postupy.

Rozsah ochrany úžitkovým vzorom je oproti patentovej ochrane zúžený aj o  výrobky pozostávajúce z biologického materiálu, spôsoby výroby biologického materiálu, spôsoby výroby chemických látok, spôsoby výroby farmaceutických látok alebo tiež medicínske použitie látok a zmesí látok. To platí pre územie Slovenskej republiky, v Českej republike sa úžitkovým vzorom môže chrániť medicínske použitie látok a zmesí látok, ale nemôžu sa chrániť výrobné spôsoby a pracovné činnosti.

Pritom dlhé roky obe krajiny vychádzali z rovnakej právnej úpravy z roku 1992, kedy bol u nás ustanovený inštitút úžitkového vzoru. Z toho tiež vidieť, že dosiahnuteľný rozsah ochrany v rôznych štátoch sa odlišuje a ochranu úžitkovým vzorom volíme pri menej globálnych produktoch alebo ako doplnok popri patentovej ochrane.

Aký je časový postup získania úžitkového vzoru

Príprava na podanie prihlášky úžitkového vzoru aj samotné podanie prihlášky je vecne veľmi podobné s patentovou prihláškou. Najskôr vykonávame rešerš, ktorou sa zisťuje stav techniky. Na rozdiel od patentového konania, úrad počas konania o prihláške vykoná rešerš ale sám ju v konaní nezohľadňuje. Prihláška úžitkového vzoru je následne zverejnená vo úradnom vestníku a pokiaľ v lehote troch mesiacov nikto nepodá a námietky, úrad zapíše úžitkový vzor do registra. Teda zapíše aj v prípade, že z rešerše vykonanej počas konania úrad vie, že prihlásené technické riešenie nie je nové. Pri takomto postupe je teda možné a pritom aj zákonné, ak je do registra zapísaný už známe technické riešenie – doslova to môže byť ozubené koleso alebo stôl so štyrmi nohami. Neskôr sa však úžitkový vzor môže vymazať (ex-tunc – od počiatku). Vykonávame rešerš stavu techniky aj pri príprave úžitkového vzoru, aby sme vopred odhalili riziko námietok alebo výmazu. Výsledky konzultujeme s prihlasovateľom, resp. s pôvodcom. Následne vypracujeme a podáme prihlášku úžitkového vzoru, zvyčajne na UPV SK alebo UPV ČR.

Do 12 mesiacov od podania základnej prihlášky úžitkového vzoru môžeme podať  Európsku patentovú prihlášku pre 38 krajín (priamo na EPO Mníchov) alebo medzinárodnú patentovú PCT prihlášku pre 153 krajín (priamo na WIPO Ženeva), kde si uplatníme prioritu z pôvodnej základnej prihlášky úžitkového vzoru.  Zahraničné prihlášky odvodené od pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru môžu byť patentové prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru – teda v štátoch, kde úžitkový vzor existuje.

Uplatnenie priority znamená, že na príslušnom úrade nám za splnenia predpísaných podmienok uznajú dátum podania pôvodnej základnej prihlášky. Prihlasovateľ tým získa čas jedného roka, v ktorom už môže svoj vynález obchodne rozvíjať, pričom zatiaľ investoval len do jednej prihlášky v jednej krajine a nikto ho nemôže v iných krajinách predbehnúť.

Prečo je dobré mať zástupcu?

Patentová ochrana sa historicky vyvíjala od čias výstavby Eiffelovej veže, základným medzinárodným aktom bolo prijatie Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva v roku 1883, kedy sa únijné krajiny zaviazali poskytovať patentovú ochranu. Hmotné aj procesné právo patentov sa postupne vyvíjalo do súčasnej komplikovanej podoby s desiatkami rôzne určovaných lehôt, s množstvom dôležitých judikátov a s rôznymi myšlienkovými postupmi pri hodnotení vynálezcovskej činnosti. Jazyk patentových nárokov, kde jedna rozvitá veta môže presahovať celú stranu, sa neznalému javí ako prinajmenšom zvláštny. Takmer všade vo svete platí, že prihlasovateľ nemusí byť zastúpený v konaní pred národným Úradom v krajine, kde má sídlo alebo bydlisko. Prihlasovateľ si teda sám môže vypracovať a podať prihlášku. Takéto prihlášky často majú rôzne vrodené chyby, ktoré sa ani po prevzatí zastupovania nedajú odstrániť inak ako podaním novej prihlášky. V prípade, že prihlasovateľ plánuje získať patentovú ochranu aj v zahraničí, veľmi odporúčame, aby už základná národná prihláška bola vypracovaná patentovým zástupcom, keďže neskoršie náklady na vylepšovanie prihlášky v zahraničí niekoľko násobne presahujú skôr ušetrené náklady na národnej úrovni.

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti. Pre klientov sme úspešne získali stovky úžitkových vzorov, bránili porušovaniu úžitkových vzorov, útočili proti iným úžitkovým vzorom a chránili klientov proti žalobám z úžitkových vzorov iných strán. Máme skúsenosti zo všetkých pozícií účastníkov a za klienta bojujeme všetkými zákonnými prostriedkami. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

Často kladené otázky

Naša konkurencia si nechala na UPV SR zapísať úžitkový vzor na úplne bežný produkt a teraz nám zakazuje výrobu a predaj nášho vlastného výrobku. Ako je možné, že UPV SR zapísal patent na niečo bežne známe? Tvrdia, že oni nespravili žiadnu chybu.

Áno, UPV SR naozaj konal správne. Úžitkový vzor nie je patent. Pri úžitkovom vzore sa stav techniky zohľadňuje, len ak niekto včas podá námietky proti zápisu. Námietky ste včas nepodali, pravdepodobne ste ani nesledovali úradný Vestník, teraz je možné podať návrh na výmaz úžitkového vzoru, ale počas celého konania o výmaze sa bude úžitkový vzor považovať za platný. Taktika najlepšieho postupu sa dá navrhnúť po podrobnom rozbore situácie. Tiež je možné, že v skutočnosti neporušujete predmetný úžitkový vzor, často sa stretávame s nesprávnym výkladom rozsahu ochrany, kedy protistrana sa riadi opisom a nie nárokmi na ochranu.

Ako sa hodnotí novosť patentu alebo úžitkového vzoru?

UPV SR nepochybil, nezasiela žiadne faktúry ani upozornenia na splatnosť ročného udržiavacieho poplatku k patentom. Majiteľ patentu alebo jeho zástupca si musia lehoty sledovať. Ak ste zmeškali lehotu na platenie udržiavacieho poplatku, môžete to ešte napraviť v dodatočnej lehote 6 mesiacov. Príplatok za využitie dodatočnej lehoty je vo výške 100% príslušného udržiavacieho poplatku. Teda to platí v SR a ČR. Dodatočná lehota 6 mesiacov vyplýva z Parížškej únijnej dohody, platí preto takmer vo všetkých štátoch sveta, odlišné sú ale príslušné príplatky, napríklad v Nemecku je príplatok v paušálnej výške 50,- Eur. Väčšina patentov zaniká neplatením udržiavacích poplatkov ešte pred skončením 20 roku platnosti. Udržiavacie poplatky sa vo väčšine štátov platia každý rok. V U

Obe kritéria sa hodnotia ku dátumu podania prihlášky, resp. k dátumu práva prednosti, teda k dátumu prvej prioritnej prihlášky. Prísne sa novosť hodnotí bez ohľadu na jazyk zverejnenia stavu techniky. Najviac nových patentových zverejnení je v čínštine, čo bežne európski vynálezcovia nečítajú, ale pri hodnotení novosti a vynálezcovskej činnosti sú to relevantné zdroje. Pri posudzovaní patentovej prihlášky sa totiž neposudzujú subjektívne kritéria, či vynálezca naozaj čítal staršie zverejnenie, ale sa posudzuje, či relevantné staršie zverejnenia mohol čítať, teda či boli tieto zverejnenia k dispozícií verejnosti. Za zverejnenie sa napríklad považuje aj uloženie diplomovej práce do verejnej knižnice a to aj v prípade, žeby sa zo systému knižnice dalo dokázať, že si diplomovú prácu v rozhodnom čase nikto nevypožičal. Pri posudzovaní novosti zvyčajne nebývajú problémy s interpretáciou skutkového stavu, viac subjektívnych úskalí sa objavuje pri analýze vynálezcovskej činnosti. EPO k tejto analýze používa myšlienkový postup „problem-solution approach“.

SA sa udržiavanie patentu platí v 3,5 roku, 7,5 roku a v 11,5 roku.

Chcem si dať zapísať úžitkový vzor, ale obávam sa, že tým zbytočne zverejním receptúru pre svoju konkurenciu. Môžem dať utajiť spis prihlášky?

V prihláške musí byť predmet ochrany opísaný tak podrobne, aby ho mohol odborník vykonať, zrealizovať. Nedá sa získať ochrana na technické znaky, ktoré nie sú v prihláške (a neskôr v zapísanom úžitkovom vzore) jasne definované. Monopol je majiteľovi úžitkového vzoru poskytnutý dočasne a po skončení platnosti ochranného dokumentu môže predmetné technické riešenie využiť ktokoľvek, takéto využitie nie je ani nezákonné, ani nemorálne. Tým sa zabezpečí všeobecný technický pokrok. Ochrana sa nedá poskytnúť pre neznáme vnútro „black boxu“, pre „mačku vo vreci“. Musíte sa teda rozhodnúť alebo pre ochranu Vašej receptúry pomocou jej dôsledného utajovania alebo podaním prihlášky, ktorá neskôr bude zverejnená. Pre utajovanie Vám vieme vypracovať interné smernice.

0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
012345678900123456789001234567890+NÁRODNÝCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK a PRIHLÁŠOK UV

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pre klientov sme úspešne získali stovky patentov, bránili porušovaniu patentov, útočili proti iným patentovým prihláškam a chránili klientov proti žalobám z patentov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

01234567890012345678900123456789001234567890+OCHRANNÝCH ZNÁMOK
0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
0123456789001234567890+EURÓPSKYCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
0123456789001234567890%ÚSPEŠNOSŤ ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMOK
https://www.patenty.sk/wp-content/uploads/2021/10/logo-proton.png
Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji
+421 2 459 44 828
mail@proton.sk

Sociálne siete

KONTAKT

Máte otázky? Zavolajte nám, radi Vám poradíme.

Copyright © 2022 PATENTY by PROTON

Webové riešenie na mieru od BUFI.SK