SLUŽBYPatenty

K čomu slúži patent

Patentom sa chránia nové vynálezy, patent poskytuje jeho majiteľovi výlučné práva na využitie vynálezu na príslušnom území a počas platnosti patentu (max. 20 rokov). Patent zaručuje majiteľovi  monopolné postavenie, ktoré štát podporuje a poskytuje majiteľovi aj právne prostriedky na vymáhanie tohto monopolu prostredníctvom súdov, colných orgánov alebo aj orgánov činných v trestnom konaní.

Čo sa dá a čo nedá patentovať

Vynálezom sú zvyčajne zariadenia, systémy, zapojenia, technologické postupy a metódy, výrobky. Vynálezom môžu byť aj výrobky pozostávajúce z biologického materiálu, spôsoby výroby biologického materiálu, spôsoby výroby chemických látok, spôsoby výroby farmaceutických látok alebo tiež medicínske použitie látok a zmesí látok.

Za vynález sa nepovažujú objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, pravidlá vykonávania duševnej činnosti. V európskom priestore sú z patentovateľnosti vylúčené aj terapeutické spôsoby liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a obchodné postupy.

Všade okolo nás obklopujú vynálezy – predmety, ktoré sú alebo boli predmetom patentu alebo ktoré boli vyrobené patentovanou technológiou. Za jeden rok je na Európskom patentovom úrade podaných približne 180.000 nových patentových prihlášok, teda takmer 500 každý kalendárny deň.

Ako získať svetový patent

Svetový patent neexistuje. Patent platí len v krajine alebo v regióne, kde bol udelený a kde sa pravidelne udržuje v platnosti platením udržiavacích poplatkov, ktoré sa zvyčajne platia každý rok. Existuje Svetová organizácia duševného vlastníctva WIPO Ženeva, kde sa dá podať medzinárodná patentová prihláška pre 153 krajín, ale v určitom čase (do 30/31 mesiacov od priority základnej prihlášky) sa musia vykonávať úkony a podania na národnej alebo regionálnej úrovni, keďže WIPO Ženeva nikdy žiaden patent neudeľuje, to je v právomoci len národných alebo regionálnych úradov.

Máme skúsenosti s patentovým konaním vo všetkých priemyselných krajinách sveta, pre klientov sme získali patenty v Európskom priestore, v Afrike, v severnej aj južnej Amerike, v Austrálií a samozrejme aj v Ázii, kde okrem Číny, Taiwanu, Japonska, Indie, Indonézie, Pakistanu, Vietnamu sa naši klienti zaujímali už aj o Mjanmarsko.

Našu zverejnenú prácu v oblasti patentov v zahraničí môžete vidieť napríklad na stránke Európskeho patentového úradu.

alebo na stránke medzinárodného úradu WIPO.

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pred ďalšími úradmi v EU a UK zastupujeme pasívne priamo a v ostatných krajinách pri zastupovaní spolupracujeme s dlhodobo vyskúšanými patentovými kanceláriami. Pre klientov sme úspešne získali stovky patentov, bránili porušovaniu patentov, útočili proti iným patentovým prihláškam a chránili klientov proti žalobám z patentov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

Aký je časový postup získania patentu

Pred podaním patentovej prihlášky vykonávame rešerš, ktorou sa zisťuje stav techniky. Výsledky konzultujeme s prihlasovateľom, resp. s pôvodcom. Následne vypracujeme a podáme základnú patentovú prihlášku pre jednu krajinu, zvyčajne na UPV SK alebo UPV ČR.

Do 12 mesiacov od podania základnej patentovej prihlášky podáme Európsku patentovú prihlášku pre 38 krajín (priamo na EPO Mníchov) alebo medzinárodnú patentovú PCT prihlášku pre 153 krajín (priamo na WIPO Ženeva), kde si uplatníme prioritu z pôvodnej základnej patentovej prihlášky. Pri potrebe menšej teritoriálnej ochrany v lehote 12 mesiacov podáme národné prihlášky v určených krajinách – napríklad len pre ČR a USA.

Uplatnenie priority znamená, že na príslušnom úrade nám za splnenia predpísaných podmienok uznajú dátum podania pôvodnej základnej patentovej prihlášky. Prihlasovateľ tým získa čas jedného roka, v ktorom už môže svoj vynález obchodne rozvíjať, pričom zatiaľ investoval len do jednej prihlášky v jednej krajine a nikto ho nemôže v iných krajinách predbehnúť.

Počas konania o medzinárodnej patentovej PCT prihláške zhodnotíme rešeršnú správu ISR WIPO a navrhujeme ďalší postup. Do 30 alebo 31 mesiacov od prioritnej patentovej prihlášky vstupujeme do národných fáz v krajinách, ktoré sú pre prihlasovateľa dôležité. Po udelení patentu v príslušnej krajine alebo regióne platíme udržiavacie poplatky.

V prípade udelenia Európskeho patentu validujeme patent v určených krajinách do 3 mesiacov od zverejnenia udelenia a platíme udržiavacie poplatky.

Prečo je dobré mať zástupcu?

Patentová ochrana sa historicky vyvíjala od čias výstavby Eiffelovej veže, základným medzinárodným aktom bolo prijatie Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva v roku 1883, kedy sa únijné krajiny zaviazali poskytovať patentovú ochranu. Hmotné aj procesné právo patentov sa postupne vyvíjalo do súčasnej komplikovanej podoby s desiatkami rôzne určovaných lehôt, s množstvom dôležitých judikátov a s rôznymi myšlienkovými postupmi pri hodnotení vynálezcovskej činnosti. Jazyk patentových nárokov, kde jedna rozvitá veta môže presahovať celú stranu, sa neznalému javí ako prinajmenšom zvláštny. Takmer všade vo svete platí, že prihlasovateľ nemusí byť zastúpený v konaní pred národným Úradom v krajine, kde má sídlo alebo bydlisko. Prihlasovateľ si teda sám môže vypracovať a podať prihlášku. Takéto prihlášky často majú rôzne vrodené chyby, ktoré sa ani po prevzatí zastupovania nedajú odstrániť inak ako podaním novej prihlášky. V prípade, že prihlasovateľ plánuje získať patentovú ochranu aj v zahraničí, veľmi odporúčame, aby už základná národná prihláška bola vypracovaná patentovým zástupcom, keďže neskoršie náklady na vylepšovanie prihlášky v zahraničí niekoľko násobne presahujú skôr ušetrené náklady na národnej úrovni.

Často kladené otázky

Naše zariadenie sa dva roky predáva na Slovensku, začíname ho predávať aj v zahraničí. Obávame sa okopírovania, chceme získať patent na Slovensku, prípadne aj v EU. Ako máme postupovať?

Predajom zariadenia ste zverejnili jeho podstatu a patent sa už nebude dať účinne získať. Platí prísna zásada – najskôr patentovať a až potom zverejňovať. Pred zverejnením, teda pred prvou publikáciou alebo pred prvým predajom je nevyhnutné podať aspoň jednu – prioritnú patentovú prihlášku alebo prihlášku úžitkového vzoru. Zverejnenie vynálezu, teda aj zverejnenie samotným pôvodcom je na ťarchu novosti a bez novosti sa patent nedá získať. Je možné, že pri úplnom prieskume príslušný patentový úrad nenájde informáciu o skoršom predaji Vášho zariadenia a  patent na prihlásený vynález predsa len bude udelený, ale aj neskôr – najmä v prípade sporového vymáhania – môže byť patent zrušený, ak sa preukáže, že v čase podania patentovej prihlášky bol vynález už stavom techniky.

Mám udelený patent na UPV SR. Zaplatil som poplatok za vydanie patentovej listiny aj udržiavací poplatok za tretí až siedmy rok. Teraz som zistil, že vraj je môj patent neplatný pre neplatenie poplatkov, ale UPV SR mi nezaslal ďalšiu faktúru alebo výzvu na zaplatenie ročného poplatku, čo mám robiť?

UPV SR nepochybil, nezasiela žiadne faktúry ani upozornenia na splatnosť ročného udržiavacieho poplatku k patentom. Majiteľ patentu alebo jeho zástupca si musia lehoty sledovať. Ak ste zmeškali lehotu na platenie udržiavacieho poplatku, môžete to ešte napraviť v dodatočnej lehote 6 mesiacov. Príplatok za využitie dodatočnej lehoty je vo výške 100% príslušného udržiavacieho poplatku. Teda to platí v SR a ČR. Dodatočná lehota 6 mesiacov vyplýva z Parížškej únijnej dohody, platí preto takmer vo všetkých štátoch sveta, odlišné sú ale príslušné príplatky, napríklad v Nemecku je príplatok v paušálnej výške 50,- Eur. Väčšina patentov zaniká neplatením udržiavacích poplatkov ešte pred skončením 20 roku platnosti. Udržiavacie poplatky sa vo väčšine štátov platia každý rok. V USA sa udržiavanie patentu platí v 3,5 roku, 7,5 roku a v 11,5 roku.

V Austrálií som našiel výrobok, ktorý v Európe ešte nikto nepredáva, ani ho tu nikto nepozná. Chcel by som získať patent na tento výrobok aspoň pre SR a ČR. Koľko to bude stáť a čo máme pripraviť pre prihlášku?

Aj keď sa o patent žiada len pre SR alebo pre ČR, musí byť predmet ochrany celosvetovo nový. Nestačí, že vynález je „nový“ v niektorom štáte, teda že je v danom štáte ako obchodný produkt neznámy. Ak bol teda vynález zverejnený v Austrálií (alebo aj kdekoľvek inde), nedá sa získať účinný patent ani v SR alebo ČR.

Za určitých okolností by sa dal získať úžitkový vzor alebo zapísaný dizajn, vhodné by bolo výrobok prepracovať, napríklad prepracovať vizuál výrobku, prípadne aspoň ochrannou známkou chrániť jeho nové lokálne pomenovanie.

0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
0123456789001234567890+EURÓPSKYCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
012345678900123456789001234567890+NÁRODNÝCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK a PRIHLÁŠOK UV

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pre klientov sme úspešne získali stovky patentov, bránili porušovaniu patentov, útočili proti iným patentovým prihláškam a chránili klientov proti žalobám z patentov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

01234567890012345678900123456789001234567890+OCHRANNÝCH ZNÁMOK
0123456789001234567890+ROKOV NA TRHU
0123456789001234567890+EURÓPSKYCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
0123456789001234567890%ÚSPEŠNOSŤ ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMOK
https://www.patenty.sk/wp-content/uploads/2021/10/logo-proton.png
Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji
+421 2 459 44 828
mail@proton.sk

Sociálne siete

KONTAKT

Máte otázky? Zavolajte nám, radi Vám poradíme.

Copyright © 2022 PATENTY by PROTON

Webové riešenie na mieru od BUFI.SK