mail@proton.sk
Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji

Sociálne siete

SLUŽBYVymáhanie práv

Vymáhanie priemyselných práv

Čo robiť, ak niekto porušuje Vaše práva k zapísaných ochranným známkam, dizajnom, úžitkovým vzorom, či patentom? Do úvahy prichádza viacero možností.

 • predžalobná výzva
 • súdna žaloba
 • colné opatrenia
 • trestné oznámenie

Predžalobná výzva

Niekedy stačí ostro formulovaný list a porušovateľ dobrovoľne od porušovania upustí.

Súdna žaloba

Ak však porušovateľ od porušovania neupustí, najčastejšie treba pristúpiť k podaniu žaloby na príslušný súd (pre Slovenskú republiku je v takýchto prípadoch príslušný Okresnú súd Banská Bystrica). Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahraničnými advokátskymi kanceláriami, aby sme Vám zabezpečili vymáhanie priemyselných práv súdnou cestou.

Na súde je možné žiadať najmä, aby porušovateľ:

 • upustil od porušovania priemyselných práv,
 • odstránil následky porušovania,
 • nahradil škodu, resp. ušlý zisk, ktorá vznikla v súvislosti s porušovaním,
 • sa ospravedlnil,
 • uhradil primerané zadosťučinenie v peniazoch.

Zväčša sa pri podaní žaloby žiada aj o to, aby:

 • súd vydal neodkladné opatrenie, ktorým predbežne prikáže porušovateľovi, aby upustil od porušovania priemyselných práv; o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia musí súd rozhodnúť do 30 dní a ide o veľmi efektívny spôsob, ako zamedziť vážnejším škodám,
 • súd prikázal porušovateľovi, aby si splnil tzv. informačnú povinnosť a oznámil, v akom rozsahu a s akým ziskom porušoval priemyselné práva.

Colné opatrenia

Po vstupe do Schengenu sa colné orgány preorientovali na vymáhanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu. Využívanie colných orgánov prebieha nasledovne:

 • podá sa žiadosť o vydanie opatrenia na vnútornom domácom trhu; po posúdení formalít ju Finančná správa schváli do 30 pracovných dní;
 • opatrenie je platné 2 roky s možnosťou predĺženia;
 • na základe tohto opatrenia je možné vyslať colníkov do akéhokoľvek skladu, obchodu, prevádzky a pod. kde viete, že sa nachádza tovar, ktorý porušuje Vaše priemyselné práva;
 • colníci tento tovar okamžite zaistia a jeho majiteľ musí následne preukázať, že tento tovar priemyselné práva neporušuje; v opačnom prípade je tovar zničený.

Ide o veľmi efektívny spôsob, ako rýchlo zasiahnuť proti porušovateľom priamo v miestach, kde sa tovar nachádza.

Trestné oznámenie

V závažných prípadoch, najmä pri spôsobení väčšej škody, môže porušovanie priemyselných práv byť aj trestným činom – v takom prípade prichádza do úvahy aj trestné oznámenie.

Vymáhanie domén

Stalo sa Vám, že si Váš konkurent prihlásil názov domény, ktorý je podobný s Vaším, a presmerováva ju na svoju stránku? Alebo že si prihlásil Vašu ochrannú známku ako doménové meno a teraz doménu blokuje? Zaregistrovali ste si .sk doménu, ale zabudli ste na .com doménu, a teraz si ju zaregistrovala konkurencia?

Takéto situácie sa dajú riešiť a je možné v týchto prípadoch dosiahnuť zrušenie kolíznej domény alebo jej nútený prevod na Vás. Existujú dva spôsoby, ako dané situácie riešiť:

Alternatívne riešenie sporov

Spory z .sk, .cz, .eu, .com a mnohých iných domén dnes riešia arbitrážne centrá zložené z odborníkov v oblasti IT práva a práva duševného vlastníctva. Máme bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pred arbitrážnymi centrami a vieme zastupovať aj Vás.

Výhodou alternatívneho riešenia sporov je:

 • doména je počas konania blokovaná, čím sa zamedzuje tzv. cyber flight, kedy porušovateľ prevedie doménu na tretiu osobu s cieľom vyhnúť sa následkom,
 • rýchlosť konania (rozhodnutie prichádza väčšinou do 3-4 mesiacov),
 • predvídateľnosť a odbornosť rozhodnutí (rozhodujú špecializovaní experti),
 • okamžitá a automatická vykonateľnosť rozhodnutí (v prípade úspechu je doména prevedená do niekoľkých dní od rozhodnutia).

Nevýhodou je:

 • absencia neodkladných opatrení (je však možné paralelne podať aj návrh na súd),
 • vyššie poplatky,
 • arbitrážne centrá nepriznávajú trovy (je však možné ich úspešne vymáhať na súde v rámci náhrady škody),
 • arbitrážne centrá neriešia dôkazne náročnejšie prípady.

Súdna žaloba

Vyššie opísané konania sú v podstate zároveň nekalou súťažou a je možné o zrušenie či nútený prevod domény žiadať aj žalobou na súde. Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahraničnými advokátskymi kanceláriami, aby sme Vám zabezpečili vymáhanie práv k doménam aj súdnou cestou.

Výhodou súdnej ochrany je:

 • možnosť žiadať v neodkladnom opatrení predbežné odstránenie obsahu domény,
 • priznávanie trov konania,
 • možnosť využitia opravných prostriedkov (odvolanie, dovolanie),
 • možnosť riešenia aj dôkazne náročných prípadov.

Nevýhodou je:

 • dĺžka konania (dosiahnutie právoplatného rozhodnutia môže trvať aj roky),
 • nižšia špecializácia sudcov na doménové právo,
 • riziko tzv. cyber flight (možno mu predísť neodkladným opatrením, avšak v prípade, že návrh na neodkladné opatrenie nie je schválený, toto riziko je značné),
 • nutnosť vymáhať rozsudok cez exekútora, ak žalovaný dobrovoľne svoju povinnosť previesť či zrušiť doménu nesplní.
0123456789001234567890+ROKOV NA TRHU

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pre klientov sme úspešne získali stovky patentov, bránili porušovaniu patentov, útočili proti iným patentovým prihláškam a chránili klientov proti žalobám z patentov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

01234567890012345678900123456789001234567890+OCHRANNÝCH ZNÁMOK
0123456789001234567890+ROKOV NA TRHU
0123456789001234567890+EURÓPSKYCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
0123456789001234567890%ÚSPEŠNOSŤ ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMOK
https://www.patenty.sk/wp-content/uploads/2021/10/logo-proton.png
Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji
+421 2 459 44 828
mail@proton.sk

Sociálne siete

KONTAKT

Máte otázky? Zavolajte nám, radi Vám poradíme.

Copyright © 2022 PATENTY by PROTON

Webové riešenie na mieru od BUFI.SK