SLUŽBYVymáhanie práv

Vymáhanie priemyselných práv

Čo robiť, ak niekto porušuje Vaše práva k zapísaných ochranným známkam, dizajnom, úžitkovým vzorom, či patentom? Do úvahy prichádza viacero možností.

 • predžalobná výzva
 • súdna žaloba
 • colné opatrenia
 • trestné oznámenie

Predžalobná výzva

Niekedy stačí ostro formulovaný list a porušovateľ dobrovoľne od porušovania upustí.

Súdna žaloba

Ak však porušovateľ od porušovania neupustí, najčastejšie treba pristúpiť k podaniu žaloby na príslušný súd (pre Slovenskú republiku je v takýchto prípadoch príslušný Okresnú súd Banská Bystrica). Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahraničnými advokátskymi kanceláriami, aby sme Vám zabezpečili vymáhanie priemyselných práv súdnou cestou.

Na súde je možné žiadať najmä, aby porušovateľ:

 • upustil od porušovania priemyselných práv,
 • odstránil následky porušovania,
 • nahradil škodu, resp. ušlý zisk, ktorá vznikla v súvislosti s porušovaním,
 • sa ospravedlnil,
 • uhradil primerané zadosťučinenie v peniazoch.

Zväčša sa pri podaní žaloby žiada aj o to, aby:

 • súd vydal neodkladné opatrenie, ktorým predbežne prikáže porušovateľovi, aby upustil od porušovania priemyselných práv; o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia musí súd rozhodnúť do 30 dní a ide o veľmi efektívny spôsob, ako zamedziť vážnejším škodám,
 • súd prikázal porušovateľovi, aby si splnil tzv. informačnú povinnosť a oznámil, v akom rozsahu a s akým ziskom porušoval priemyselné práva.

Colné opatrenia

Po vstupe do Schengenu sa colné orgány preorientovali na vymáhanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu. Využívanie colných orgánov prebieha nasledovne:

 • podá sa žiadosť o vydanie opatrenia na vnútornom domácom trhu; po posúdení formalít ju Finančná správa schváli do 30 pracovných dní;
 • opatrenie je platné 2 roky s možnosťou predĺženia;
 • na základe tohto opatrenia je možné vyslať colníkov do akéhokoľvek skladu, obchodu, prevádzky a pod. kde viete, že sa nachádza tovar, ktorý porušuje Vaše priemyselné práva;
 • colníci tento tovar okamžite zaistia a jeho majiteľ musí následne preukázať, že tento tovar priemyselné práva neporušuje; v opačnom prípade je tovar zničený.

Ide o veľmi efektívny spôsob, ako rýchlo zasiahnuť proti porušovateľom priamo v miestach, kde sa tovar nachádza.

Trestné oznámenie

V závažných prípadoch, najmä pri spôsobení väčšej škody, môže porušovanie priemyselných práv byť aj trestným činom – v takom prípade prichádza do úvahy aj trestné oznámenie.

Vymáhanie domén

Stalo sa Vám, že si Váš konkurent prihlásil názov domény, ktorý je podobný s Vaším, a presmerováva ju na svoju stránku? Alebo že si prihlásil Vašu ochrannú známku ako doménové meno a teraz doménu blokuje? Zaregistrovali ste si .sk doménu, ale zabudli ste na .com doménu, a teraz si ju zaregistrovala konkurencia?

Takéto situácie sa dajú riešiť a je možné v týchto prípadoch dosiahnuť zrušenie kolíznej domény alebo jej nútený prevod na Vás. Existujú dva spôsoby, ako dané situácie riešiť:

Alternatívne riešenie sporov

Spory z .sk, .cz, .eu, .com a mnohých iných domén dnes riešia arbitrážne centrá zložené z odborníkov v oblasti IT práva a práva duševného vlastníctva. Máme bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pred arbitrážnymi centrami a vieme zastupovať aj Vás.

Výhodou alternatívneho riešenia sporov je:

 • doména je počas konania blokovaná, čím sa zamedzuje tzv. cyber flight, kedy porušovateľ prevedie doménu na tretiu osobu s cieľom vyhnúť sa následkom,
 • rýchlosť konania (rozhodnutie prichádza väčšinou do 3-4 mesiacov),
 • predvídateľnosť a odbornosť rozhodnutí (rozhodujú špecializovaní experti),
 • okamžitá a automatická vykonateľnosť rozhodnutí (v prípade úspechu je doména prevedená do niekoľkých dní od rozhodnutia).

Nevýhodou je:

 • absencia neodkladných opatrení (je však možné paralelne podať aj návrh na súd),
 • vyššie poplatky,
 • arbitrážne centrá nepriznávajú trovy (je však možné ich úspešne vymáhať na súde v rámci náhrady škody),
 • arbitrážne centrá neriešia dôkazne náročnejšie prípady.

Súdna žaloba

Vyššie opísané konania sú v podstate zároveň nekalou súťažou a je možné o zrušenie či nútený prevod domény žiadať aj žalobou na súde. Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahraničnými advokátskymi kanceláriami, aby sme Vám zabezpečili vymáhanie práv k doménam aj súdnou cestou.

Výhodou súdnej ochrany je:

 • možnosť žiadať v neodkladnom opatrení predbežné odstránenie obsahu domény,
 • priznávanie trov konania,
 • možnosť využitia opravných prostriedkov (odvolanie, dovolanie),
 • možnosť riešenia aj dôkazne náročných prípadov.

Nevýhodou je:

 • dĺžka konania (dosiahnutie právoplatného rozhodnutia môže trvať aj roky),
 • nižšia špecializácia sudcov na doménové právo,
 • riziko tzv. cyber flight (možno mu predísť neodkladným opatrením, avšak v prípade, že návrh na neodkladné opatrenie nie je schválený, toto riziko je značné),
 • nutnosť vymáhať rozsudok cez exekútora, ak žalovaný dobrovoľne svoju povinnosť previesť či zrušiť doménu nesplní.
0123456789001234567890ROKOV SKÚSENOSTÍ SO SPORMI

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pre klientov sme úspešne získali stovky patentov, bránili porušovaniu patentov, útočili proti iným patentovým prihláškam a chránili klientov proti žalobám z patentov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

01234567890012345678900123456789001234567890+OCHRANNÝCH ZNÁMOK
0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
0123456789001234567890+EURÓPSKYCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
0123456789001234567890%ÚSPEŠNOSŤ ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMOK
https://www.patenty.sk/wp-content/uploads/2021/10/logo-proton.png
Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji
+421 2 459 44 828
mail@proton.sk

Sociálne siete

KONTAKT

Máte otázky? Zavolajte nám, radi Vám poradíme.

Copyright © 2022 PATENTY by PROTON

Webové riešenie na mieru od BUFI.SK