Jednotný patentový súd (UPC)...je to šanca na rýchle súdne konania alebo je to najmä riziko astronomických trov konania za pojednávania v Mníchove?

Jednotný patentový súd (UPC) pre 17 krajín EU má od 1.6.2023 výlučnú právomoc aj pre doteraz udelené európske patenty validované klasicky po krajinách. Ako vyňať územnú pôsobnosť súdu? Aktuálne prichádza na UPC denne viac ako 10 tisíc žiadostí o vyňatie pôsobnosti opt-out.

Je to racionálne alebo je to len masová psychóza zo strachu pred vysokými trovami konania (súdne poplatky sú 11.000 až 20.000 Eur, náhrady zástupcu sú do 38 tisíc Eur až do 2 mil. Eur)?

Prihláste sa na odber a budeme Vás informovať o dôležitých novinkách o UPC

Zadajte svoju e-mailovú adresu a zašleme Vám do konca roka dva newsletre – prvý predpokladáme do konca júna s prvými informáciami o skutočnom fungovaní UPC a neskôr druhý s hodnotením a opisom prvých prípadov

*Vložením a odoslaním Vašej e-mailovej adresy po kliknutí na tlačítko „Prihlásiť sa“ vyjadrujete svoj súhlas so zaslaním potvrdzujúceho emailu o Vašom záujme na zasielanie IP Newslettra emailom na Vami vloženú emailovú adresu.

Poskytnutím Vašej kontaktnej emailovej adresy vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účel zasielanie IP Newslettra. .

Čo je vyňatie opt-out?

Predvolený stav je, že všetky európske patentové prihlášky a európske patenty (v 17 krajinách, ktoré ratifikovali UPC) budú od 1.6.2023 podliehať jurisdikcii UPC, pokiaľ nie je podané vyňatie. Vyňatie (opt-out) je prostriedok, pomocou ktorého môže vlastník patentu zamedziť jurisdikcii UPC, keď 1.6.2023 nadobudne účinky. Vyňatie sa nedá účinne podať pre jednotné patenty, tie budú vždy podliehať jurisdikcii UPC.

Ako sa UPC dotýka práve Vás?

Nepodnikáte / nepredávate mimo SK v žiadnej zo skupiny 17 krajín UPC

Nevlastníte žiaden európsky patent

Činnosť UPC nemá žiaden priamy vplyv, pokiaľ Slovenská republika dohodu neratifikuje

Podnikáte / predávate v aspoň jednej krajine zo skupiny 17 krajín UPC

Nevlastníte žiaden európsky patent

UPC môže priamo rozhodovať pre dotknutú lrajinu, SK osoba nemôže podať vyňatie opt-out z jurisdikcie UPC

Nepodnikáte / nepredávate mimo SK v žiadnej zo skupiny 17 krajín UPC

Vlastníte EP patent, ktorý nie je validovaný v žiadnej zo 17 krajín UPC

Činnosť UPC nemá žiaden priamy vplyv, pokiaľ Slovenská republika dohodu neratifikuje

Nepodnikáte / nepredávate mimo SK v žiadnej zo skupiny 17 krajín UPC

Vlastníte EP patent, ktorý je validovaný v aspoň jednej zo skupiny 17 krajín UPC

UPC môže priamo rozhodovať pre dotknutú krajinu, SK osoba môže požiadať o vyňatie opt-out konkrétneho EP patentu z jurisdikcie UPC

Ktoré krajiny ratifikovali UPC?

Aktuálne k V.2023 sú to:

Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Taliansko.

UPC sa bude v prechodnom období deliť o jurisdikciu európskeho patentu s národnými súdmi. V praxi to znamená, že vymáhanie alebo konanie tretích strán sa môže uskutočniť na UPC alebo na jednom či viacerých vnútroštátnych súdoch.

Prechodné obdobie uplynie sedem rokov po nadobudnutí účinnosti UPC. Môže sa predĺžiť o ďalších sedem rokov. Očakáva sa, že prechodné obdobie uplynie 1. júna 2030 alebo najneskôr 1. júna 2037.

Po tom, čo UPC zaregistruje vyňatie opt-out, bude platiť po celú dobu platnosti európskeho patentu/patentovej prihlášky. To neplatí, ak majiteľ patentu následne odvolá vyňatie opt-out alebo ak požiada o jednotný účinok patentu v príslušnej časti konania. Vyňatie opt-out sa nedá účinne podať pre jednotné patenty.

Odvolanie vyňatie opt-out je možné, len ak ešte nezačalo konanie na vnútroštátnom súde. Vyňatie opt-out sa môže odvolať len raz, po odvolaní sa už nedá účinne podať vyňatie po druhý raz. Odvolanie vyňatia opt-out po skončení prechodného obdobia nebude možné. Ak tretia strana začne vnútroštatné konanie, zabráni majiteľovi odvolať vyňatie opt-out a tým  je majiteľ blokovaný - nemôže centrálne presadzovať práva z tohto patentu.

Žiadosti na formulároch RoP5 sa môžu podať výlučne elektronicky cez CMS systému UPC. Vyňatie opt-out je možné len za predpokladu, že dovtedy k príslušnému právu nebol podaný žiadny návrh na UPC. formulár UPC OptOut EN

Vyňatie opt-out  sa môže podať pre zverejnené európske patentové prihlášky, pre udelené európske patenty aj pre európske patenty s vypršanou platnosťou. Jednotné patenty nie je možné vyňať z UPC.

  • centrálne rozhodnutie v neznámom a netestovanom prostredí, 
  • chýba akákoľvek judikatúra UPC,
  • vyhlásenie neplatnosti patentu môže mať rýchly priebeh bez „vankúša“ kaskádových konaní,
  • vysoké súdne poplatky,
  • vysoké trovy súdneho konania.

 

  • ak sa patent týka dôležitej technológie s predpokladom žalôb o porušovaní vo viacerých krajinách – UPC poskytne efektívnu platformu s nižšími sumárnymi nákladmi,
  • čím silnejšia stabilita patentu, tým viac prevažujú výhody jurisdikcie UPC, keďže klesá riziko vyhlásenia neplatnosti patentu,

 

UPC má výlučnú právomoc, pokiaľ ide o:

a) konania o skutočných alebo hroziacich porušeniach patentov a dodatkových ochranných osvedčení a súvisiacej obhajobe vrátane vzájomných návrhov týkajúcich sa licencií;

b) konania o vyhláseniach o neporušení patentov a dodatkových ochranných osvedčení;

c) konania o predbežných a ochranných opatreniach a súdnych príkazoch;

d) konania o zrušení patentov a o vyhlásení neplatnosti dodatkových ochranných osvedčení;

e) vzájomné návrhy týkajúce sa zrušenia patentov a vyhlásení neplatnosti dodatkových ochranných osvedčení;

f) konania o náhradu škody alebo zadosťučinenie vyplývajúce z predbežnej ochrany na základe uverejnenej európskej patentovej prihlášky;

g) konania súvisiace s využívaním vynálezu pred udelením patentu alebo pred nadobudnutím práva na základe predchádzajúceho využívania vynálezu;

h) konania o úhradu za licencie na základe článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 a

i) konania súvisiace s rozhodnutiami Európskeho patentového úradu pri plnení úloh uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012.

Rozhodnutia UPC sa v prípade európskeho patentu vzťahujú na územie tých zmluvných členských štátov, v ktorých má európsky patent účinok.

Medzinárodná právomoc súdu sa stanovuje v súlade s nariadením (EÚ) č. 1215/2012 alebo prípadne na základe Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Lugánsky dohovor).

UPC má najmä nasledovné prostriedky:

a) vyhlásenie o porušení patentu;

b) stiahnutie výrobkov z obchodnej siete;

c) zbavenie výrobku jeho vlastnosti, ktorá spôsobuje porušenie;

d) definitívne odstránenie výrobkov z obchodnej siete alebo

e) zničenie výrobkov a/alebo dotknutých materiálov a nástrojov.

UPC tiež môže rozhodnúť o platnosti patentu na základe žaloby o zrušenie alebo na základe vzájomného návrhu na zrušenie.

UPC môže nariadiť porušovateľovi alebo aj tretej osobe informačnú povinnosť so širokým rozsahom.

Dôležitou právomocou UPC je priznanie nároku na náhradu škody a na náhradu trov konania.

UPC môže nariadiť zmrazenie majetku, môže nariadiť predbežné a ochranné opatrenia.